Naturvärdesinventering

I arbetet med att bevara biologisk mångfald är naturvärdesinventering ett viktigt verktyg. Med hjälp av naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard SS 199000:2023 identifieras och avgränsas områden med särskild betydelse för biologisk mångfald. Förstudie och fältinventering resulterar i en rapport och geodata som levereras till beställaren. Rapporten och dataleveransen fungerar sen som underlag vid beslutsfattande och planering inför bland annat exploatering av naturområden, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövning och naturvårdsplanering.

Boreal Partner är inriktade på inventeringar i skogsmiljöer och gör naturvärdesbedömningar grundat på det sammanvägda art- och biotopvärdet i områdena. Riktade inventeringar mot särskilt skyddsvärda träd och naturvärdesträd genomförs som komplement till NVI i grundutförande.

Mer om NVI

01

Svensk standard för naturvärdesinventering har funnit sedan 2014 och bidrar till kvalitetssäkrade och jämförbara inventeringar av biologisk mångfald. En inventering utför enligt svensk standard underlättar för myndigheter, organisationer, domstolar och enskilda vid exploaterings-, bygg- och planeringsprocesser. Boreal Partner utför naturvärdesinventeringar enligt svensk standard SS199000:2023. Naturvärdesinventeringen görs erfarenhet från skoglig inventering och naturvård och inriktad kompetens. Kartläggningen av biologisk mångfald är en del i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle.

02

03


04

04


Sammanfattning

Boreal Partner utför naturvärdesinventeringar enligt svensk standard SS199000:2023. Naturvärdesinventeringen görs erfarenhet från skoglig inventering och naturvård och inriktad kompetens. Kartläggningen av biologisk mångfald är en del i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle.

Vanliga Frågor

Hur kommer jag i kontakt med Boreal Partner

Lättast är att maila, trycka på länken nedan. Eller varför inte ringa och pratat direkt med mig, Carl 073 038 94 44

Varför ska jag välja Boreal Partner till mina skogliga behov?

Boreal Partner öppnar nya dörrar att se på skog. Med hjälp av våra tjänster skapar vi nytta för din skog vid första kontakt. Vi guidar och hjälper dig med de första stegen oavsett om du är nybliven eller erfaren skogsägare. Utifrån dina ambitioner bestämmer du hur långt du vill gå, men våra tjänster följer dig utmed hela vägen. Mot tillväxt!

I vilka geografier finns Boreal Partner.

Vi finns i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Småland

Kontakta oss

Vi på Boreal Partner är alltid öppna för ett förutsättningslöst möte med dig för att lyssna in dina behov. Vill du bara veta mer om oss, eller är du intresserad av några av våra tjänster eller produkter?

Läs om våra andra tjänster

Skogsvård och Trädfällning

När din föryngrade skog har vuxit mellan 4-15 år brukar det i regel vara dags för någon typ av röjning. Beroende på vilket sätt du valde att föryngra kalhygget på kan det finnas olika typer och stor konkurrens till de träd som ska utgöra din framtida skog. Boreal Partner utför även specialfällning och bortforsling av farliga träd i skog eller trädgård.

KraftPartner

Med Boreal Partner som er närmaste KraftPartner garanteras ett 100 % genomfört arbete inom tidsmarginal, inom budget och med högsta kvalité. Med ESA-utbildad personal och lång erfarenhet av arbete i kraftledning vet vi att varje uppdrag är unikt. Vi avsynar genomfört arbete innan vi lämnar platsen och signalerar uppdrag slutfört, allt med nära kommunikation med uppdragsgivaren för trygghet, professionalism och stolthet för utfört arbete.

BasPlan

Boreal Partner ger Dig en BasPlan som uppfyller kraven för PEFC. Vi ser till att Du får skogsdata av högsta kvalité och skötselförslag utifrån en gedigen erfarenhet och befintliga skötselmallar. Du får en produkt av hög kvalité i handen, med kartor, avdelningstabeller och beskrivande texter för allt Du behöver veta om din skog. BasPlan fungerar även som värderingsunderlag mot banken vid eventuell försäljning av fastigheten.